Zakres Badań - Zakres Zadań - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Zakres Zadań

Pozostało znaków 500 Treść

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pkt. 1

Zakres zadań określa strukturę organizacyjną, tryb kierowania obowiązki i kompetencje oraz szczegółowe zadania komórek niższego szczebla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi zwanego dalej Laboratorium Kryminalistycznym.

Pkt.  2

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje jako Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji, w skład, którego wchodzą 4 etatowe Sekcje:

Sekcja Daktyloskopii,
Sekcja Biologii i Chemii,
Sekcja Mechanoskopii, Broni i Balistyki.
Sekcja Badań Dokumentów.

Siedzibą Laboratorium Kryminalistycznego jest budynek KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112.

Pkt. 3

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania w sprawach karnych na rzecz Policji, a także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z terenu województwa łódzkiego oraz zgodnie z regionalizacją z pozostałego obszaru kraju.

Pkt. 4

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje zgodnie z systemem zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pkt. 5

Strukturę organizacyjno - etatową Laboratorium Kryminalistycznego określa etat KWP w treści wprowadzonego Rozkazem Organizacyjnym nr 9/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 10 października 2013 r. z późn. zmianami oraz Decyzja  Nr 011/5/14 z dnia 07 lipca 2014 r. Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej:

Kierownictwo:
Naczelnik,
Zastępca Naczelnika.
Sekretariat (komórka nieetatowa).
Kancelaria (komórka nieetatowa).
Zespół Techniki Kryminalistycznej,
Sekcja Daktyloskopii w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Daktyloskopijnych,
Pracownia Badań Traseologicznych.
Sekcja Biologii i Chemii w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Biologicznych,
Pracownia Badań Chemicznych.


Sekcja Mechanoskopii, Broni i Balistyki w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Broni i Balistyki,
Pracownia Badań Mechanoskopijnych,
 Pracownia Badań Wypadków Drogowych.
Sekcja Badań Dokumentów, w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Dokumentów,
Pracownia Badań  Informatycznych,
Pracownia Badań  Poligraficznych,
Pracownia Badań Zapisów Wizualnych,
Pracownia Badań Antroposkopijnych,
Zespół Nadzoru ds. Utrzymania i Doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (Pełnomocnik N-k ds Zarządzania Jakością, Z-ca Pełnomocnika, Kierownicy Techniczni oraz Zespół ds. Zarządzania Jakością  ) - nieetatowy.

ROZDZIAŁ III
TRYB KIEROWANIA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM

Pkt. 6

Laboratorium Kryminalistycznym kieruje Naczelnik Laboratorium przy współudziale Zastępcy Naczelnika i Kierowników Sekcji.

Pkt. 7

Zadania i kompetencje Zastępcy i Kierowników Sekcji określono szczegółowo w odrębnych zakresach obowiązków.

Pkt. 8

Kierownicy Sekcji za realizację powierzonych zadań organizacyjnie i merytorycznie odpowiedzialni są bezpośrednio przed Naczelnikiem Laboratorium.

 

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA

Pkt. 9

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego w szczególności należy:

Wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej
Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbioru niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
Uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa.


Pkt. 10

Do zadań Sekcji Daktyloskopii należy:

Pracownia Badań Daktyloskopijnych

1. Ujawnianie śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.
2. Badania oceniająco-typujące śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej.
3. Identyfikacja śladów linii papilarnych.
4. Identyfikacja śladów rękawiczek.
5. Identyfikacja poletkowej budowy skóry ludzkiej,
6. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych,
7. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne,
8. Sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok,
9. Prowadzenie selekcji, sprawdzeń oraz rejestracji śladów linii papilarnych w systemie AFIS,
10. Gromadzenie oraz rejestracja kart daktyloskopijnych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej,
11. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Traseologicznych

1. Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym elektronicznego przetwarzania obrazu.
2.    Badania oceniająco-typujące śladów traseologicznych.
3.    Badania identyfikacyjne śladów traseologicznych.
4.    Wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia.
5.    Badania butów na zestawienie par.
6.    Badania identyfikacyjne śladów środków transportu.
7.    Badania identyfikacyjne tropów zwierząt.
8.    Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pkt. 11

Do zadań Sekcji Biologii i Chemii należy:

Pracownia Badań Biologicznych
1. Badania śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA.
2. Identyfikacja osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA.
3. Udzielanie konsultacji fachowej a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych. .

Pracownia Badań Chemicznych

1. Badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
2. Badania ilościowe niektórych środków odurzających i substancji psychotropowych.
3. Badania mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł,   metali i ich stopów oraz nietypowych śladów.
4. Badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz  nieznanych substancji.
5. Chemiczna analiza jakościowa materiałów wybuchowych, określenie budowy i zasady działania przyrządów wybuchowych, szacowanie zagrożenia związanego z wybuchem.
6. Chemiczna analiza śladowa pozostałości powybuchowych i odtwarzanie budowy urządzenia wybuchowego na podstawie pozostałości po wybuchu.
7. Badania śladów kontaktowych materiałów wybuchowych.
8. Badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych.
9. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pkt. 12

Do zadań Sekcji Mechanoskopii, Broni i Balistyki należy:

Pracownia Badań Mechanoskopijnych

1. Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia.
2. Badania mechanicznych urządzeń zamykających.
3. Badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach.
4. Badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów.
5. Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów.
6. Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.
7. Określanie, czy przedmioty stanowiły całość.
8. Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
9. Badania plomb i plombownic.
10. Udzielanie konsultacji fachowej a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Broni i Balistyki

1. Ustalanie rodzaju, typu modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału.
2. Badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich.
3. Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków.
4. Badania identyfikacyjne łusek i pocisków.
5. Analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów.
6. Badania z zakresu balistyki zewnętrznej.
7. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Wypadków Drogowych

1. Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
2. Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.).
3. Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym.
4. Określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.
5. Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pkt. 13

Do zadań Sekcji Badań Dokumentów należy:

Pracownia Badań Dokumentów

1. Analiza porównawcza rękopisów.
2. Identyfikacja osób na podstawie badań pisma ręcznego i podpisów.
3. Ustalanie cech osobowo poznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.
4. Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów.
5. Analiza form fałszerstwa dokumentów.
6. Identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenia dokumentów.
7. Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń.
8. Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.
9. Badania krzyżujących się linii graficznych.
10. Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymili oraz ich odcisków.
11. Określanie autentyczności dokumentów.
12. Badania dokumentów zniszczonych.
13. Szacowanie wieku zapisów.
14. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Informatycznych.

1. Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
2. Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci.
3. Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem :
     - ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
     - ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np. pornografia, erotyka, przemoc, itp.).
     - ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału TV, zagłuszania sygnałów GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych
      oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
4. Odzyskiwanie danych  z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w pkt. 3.
5. Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci i kart SIM.
6. Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków.
7. Wykonywanie kopii nośników danych.
8. Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych.
9. Przeglądanie plików i wstępna selekcja.
10. Konwertowanie.
11. Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Zapisów Wizualnych

1. Identyfikacja pzedmiotów na podstawie zapisów wizualnych ( odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo itp.)
2. Analiza zapisów cyfrowych i zdjęć analogowych pod kątem inerencji w zarejestrowany obraz.
3. Ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz.
4. Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji, prędkości poruszających się obiektów).
5. Opracowywanie kopii zapisu obrazu analogowego i cyfrowego.
6. Digitalizacja obrazów analogowych.
7. Edycja nieliniowa i konwersja zapisów wizualnych.
8. Poprawa jakości zapisów wizualnych.
9. Wyodrębnianie z nagrań stopklatek i ich edycja.
10. Rejesracja foto-video i wykonywanie dokumentacji poglądowych.
11. Pobieranie materiału porównawczego w formie zapisów wizualnych do badań identyfikacyjnych własnych i badań z innych specjalności.
12. Maskowanie obiektów na zapisach wizualnych.
13. Wykonywanie kopii binarnych dysków.
14. Zabezpieczanie zapisów z rejestratorów z wyłączeniem interfejsów sieciowych.
15.  Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.
 

Pracownia Badań Antroposkopijnych.  

1. Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu słownego.
 

Pracownia Badań Poligraficznych

1. Badania poligraficzne osoby w celu ustalenia jej związku ze zdarzeniem lub wiedzy o nim.

Pkt. 14

Do zadań Sekretariatu należy:

Prowadzenie i rejestracja wszelkich czynności w Laboratorium Kryminalistycznym w zakresie:

1. Obsługi administracyjno-biurowej Kierownictwa Laboratorium Kryminalistycznego.
2. Prowadzenia ewidencji, rejestrów (obecności, urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, stempli i pieczęci służbowych).
3. Sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wykonywanymi ekspertyzami.
4. Sprawowania kontroli nad stroną techniczną i estetyczną sporządzanych dokumentów.
5. Archiwizacji aktów prawnych dostępnych w Laboratorium oraz innych dokumentów,  które zostaną wskazane przez Kierownictwo Laboratorium.

Pkt. 15

Do zadań Kancelarii należy:

Prowadzenie i rejestracja wszelkich czynności w Laboratorium Kryminalistycznym w zakresie:

1. Obsługi administracyjno-biurowej i ekspedycyjnej dla całego Laboratorium w zakresie sporządzanych opinii oraz materiału badawczego.
2. Prowadzenia depozytów dowodów rzeczowych.
3. Sporządzania dokumentacji kancelaryjno – biurowej.
4. Sprawowania kontroli nad terminowością, stroną techniczną i estetyczną sporządzanej dokumentacji kancelaryjnej.
5. Archiwizowania dokumentacji jawnej kancelarii.


Pkt. 16

Do zadań Zespołu Techniki Kryminalistycznej należy:

1. Obsługa techniczno-krminalistyczna miejsc zdarzeń o największym ciężarze gatunkowym na terenie podległym KWP w Łodzi oraz wspomaganie czynności techniczno kryminalistycznych wkonywanych przez biegłych Laboratorium.
2. Przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez komórki techniki kryminalistycznej KMP/KPP dotyczących nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki na obszarze województwa.
3. Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, biegłymi LK KWP w Łodzi w obszarze opracowywania i wdrażania standardów wyposażenia komórek techniki kryminalistycznej.
4. Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki w zakresie opracowywania planów i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki na obszarze województwa.
5. Analiza zestawień statystycznych, dotyczących działalności i wyników pracy komórek techniki kryminalistycznej.
6. Ocena jakości i prawidłowości wykonywania zadań techniczno-kryminalistycznych przez techników kryminalistyki.
7. Ocena predyspozycji kandydatów na techników kryminalistyki oraz współpraca z jednostkami przy kwalifikowaniu funkcjonariuszy do pełnienia służby w komórkach techniki kryminalistycznej.
8. Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie popularyzowania kryminalistyki.
9. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z różnych dziedzin kryminalistyki.
10. Nadzór nad wykorzystaniem stanowisk UZDS-1 użytkowanych w garnizonie łódzkim.

Pkt. 17

Do zadań Zespołu Nadzoru należy:

1. Utrzymanie i doskonalenie funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania jakością w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi, zgodnie z wymaganiami normy
    PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

1. Laboratorium do znakowania spraw używa symbolu HL, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.
2. W Laboratorium służba/praca wykonywana jest w podstawowym rozkładzie czasu służby/pracy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00, chyba że właściwy przełożony ustali inny jej rozkład.

Traci moc Zakres Zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi z dnia  17.02.2017 r.
Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi obowiązje od dnia jego zatwierdzenia.