Zakres Badań - Zakres Zadań - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Zakres Zadań

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pkt. 1

Zakres zadań określa strukturę organizacyjną, tryb kierowania obowiązki i kompetencje oraz szczegółowe zadania komórek niższego szczebla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi zwanego dalej Laboratorium Kryminalistycznym.

Pkt.  2

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje jako Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji, w skład, którego wchodzą 4 etatowe Sekcje:

Sekcja Daktyloskopii,
Sekcja Biologii i Chemii,
Sekcja Mechanoskopii, Broni i Balistyki.
Sekcja Badań Dokumentów.

Siedzibą Laboratorium Kryminalistycznego jest budynek KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112.

Pkt. 3

Laboratorium Kryminalistyczne realizuje zadania na rzecz Policji, a także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z terenu województwa łódzkiego oraz zgodnie z regionalizacją z pozostałego obszaru kraju.

Pkt. 4

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje zgodnie z systemem zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pkt. 5

Strukturę organizacyjno - etatową Laboratorium Kryminalistycznego określa etat KWP w treści wprowadzonego Rozkazem Organizacyjnym nr 9/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 10 października 2013 r. z późn. zmianami oraz Decyzja  Nr 011/5/14 z dnia 07 lipca 2014 r. Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje w następującej strukturze organizacyjnej:

Kierownictwo:
Naczelnik,
Zastępca Naczelnika.
Sekretariat (komórka nieetatowa).
Kancelaria (komórka nieetatowa).
Zespół Nadzoru nad technikami kryminalistyki
Sekcja Daktyloskopii w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Daktyloskopijnych,
Pracownia Badań Traseologicznych.
Sekcja Biologii i Chemii w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Biologicznych,
Pracownia Badań Chemicznych.


Sekcja Mechanoskopii, Broni i Balistyki w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Broni i Balistyki,
Pracownia Badań Mechanoskopijnych,
 Pracownia Badań Wypadków Drogowych.
Sekcja Badań Dokumentów, w skład, której wchodzą komórki nieetatowe:
Pracownia Badań Dokumentów,
Pracownia Badań  Informatycznych,
Pracownia Badań  Poligraficznych,
Pracownia Badań Zapisów Wizualnych,
Pracownia Badań Antroposkopijnych,
Pełnomocnik Naczelnika ds. Zarządzania Jakością (nieetatowy),
Zespół ds. Zarządzania Jakością (nieetatowy).

ROZDZIAŁ III
TRYB KIEROWANIA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM

Pkt. 6

Laboratorium Kryminalistycznym kieruje Naczelnik Laboratorium przy współudziale Zastępcy Naczelnika i Kierowników Sekcji.

Pkt. 7

Zadania i kompetencje Zastępcy i Kierowników Sekcji określono szczegółowo w odrębnych zakresach obowiązków.

Pkt. 8

Kierownicy Sekcji za realizację powierzonych zadań organizacyjnie i merytorycznie odpowiedzialni są bezpośrednio przed Naczelnikiem Laboratorium.

 

ROZDZIAŁ IV
ZADANIA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA

Pkt. 9

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego w szczególności należy:

Wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej
Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbioru niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
Uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa.


Pkt. 10

Do zadań Sekcji Daktyloskopii należy:

Pracownia Badań Daktyloskopijnych

1. Ujawnianie śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.
2. Badania oceniająco-typujące śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej.
3. Identyfikacja śladów linii papilarnych.
4. Identyfikacja śladów rękawiczek.
5. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych.
6. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne.
7. Sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok.
8. Prowadzenie selekcji, sprawdzeń oraz rejestracji śladów linii papilarnych w systemie AFIS.
9. Gromadzenie oraz rejestracja kart daktyloskopijnych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej.

Pracownia Badań Traseologicznych

1. Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym elektronicznego przetwarzania obrazu.
2.    Badania oceniająco-typujące śladów traseologicznych.
3.    Badania identyfikacyjne śladów traseologicznych.
4.    Wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia.
5.    Badania butów na zestawienie par.
6.    Badania identyfikacyjne śladów środków transportu.
7.    Badania identyfikacyjne tropów zwierząt.

Pkt. 11

Do zadań Sekcji Biologii i Chemii należy:

Pracownia Badań Biologicznych
1. Badania śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA.
2. Identyfikacja osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA.
3. Udzielanie konsultacji fachowej a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych. .

Pracownia Badań Chemicznych

1. Badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
2. Badania ilościowe niektórych środków odurzających i substancji psychotropowych.
3. Badania mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł,   metali i ich stopów oraz nietypowych śladów.
4. Badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz  nieznanych substancji.
5. Badania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych.
6. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pkt. 12

Do zadań Sekcji Mechanoskopii, Broni i Balistyki należy:

Pracownia Badań Mechanoskopijnych

1. Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia.
2. Badania mechanicznych urządzeń zamykających.
3. Badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach.
4. Badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów.
5. Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów.
6. Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.
7. Określanie, czy przedmioty stanowiły całość.
8. Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
9. Badania plomb i plombownic.
10. Udzielanie konsultacji fachowej a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Broni i Balistyki

1. Ustalanie rodzaju, typu modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału.
2. Badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich.
3. Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków.
4. Badania identyfikacyjne łusek i pocisków.
5. Analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów.
6. Badania z zakresu balistyki zewnętrznej.
7. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Wypadków Drogowych

1. Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
2. Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.).
3. Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym.
4. Określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.
5. Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pkt. 13

Do zadań Sekcji Badań Dokumentów należy:

Pracownia Badań Dokumentów

1. Analiza porównawcza rękopisów.
2. Identyfikacja osób na podstawie badań pisma ręcznego i podpisów.
3. Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów.
4. Analiza form fałszerstwa dokumentów.
5. Identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenie dokumentów.
6. Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń.
7. Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.
8. Badania krzyżujących się linii graficznych.
9. Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymili oraz ich odcisków.
10. Określanie autentyczności dokumentów.
11. Badania dokumentów zniszczonych.
12. Szacowanie wieku zapisów.
13. Udzielanie konsultacji fachowej, a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Informatycznych.

1. Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
2. Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci.
3. Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem :
     - ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
     - ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np. pornografia, erotyka, przemoc, itp.).
4. Odzyskiwanie danych  z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w pkt. 3.
5. Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci i kart SIM.
6. Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków.
7. Wykonywanie kopii nośników danych.
8. Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych.
9. Przeglądanie plików i wstępna selekcja.
10. Konwertowanie.
11. Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Zapisów Wizualnych

1. Ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi.
2. Określanie techniki fotograficznej wykonania zdjęcia i sposobu jego obróbki.
3. Analiza obrazu w celu ustalenia :
     - jego zawartości,
     - miejsca, z którego został wykonany zapis,
     - śladów montażu.
4. Wnioskowanie o urządzeniach rejestrujących na podstawie zapisu obrazu.
5. Identyfikacja przedmiotów na podstawie zarejestrowanego obrazu.
6. Fotogrametria.
7. Analiza zawartości zapisu wizualnego.
8. Ocena sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz.
9. Ocena poprawności sporządzonych zapisów obrazu.
10. Sporządzanie kopii, stopklatek, konwersji i korekty jakości/czytelności zapisów wizualnych.
11. Rejestracja foto, wideo.
12. Udzielanie konsultacji fachowej,  a w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych.

Pracownia Badań Antroposkopijnych.  

1. Odtwarzanie wyglądu na podstawie opisu słownego.
2. Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów.
3. Tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych.
4. Retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż.
5. Identyfikacja osób na podstawie zapisów wizualnych.
6. Identyfikacja NN zwłok na podstawie zapisów wizualnych.
7. Progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych.

Pracownia Badań Poligraficznych

1. Badania poligraficzne osoby w celu ustalenia jej związku ze zdarzeniem lub wiedzy o nim.

Pkt. 14

Do zadań Sekretariatu należy:

Prowadzenie i rejestracja wszelkich czynności w Laboratorium Kryminalistycznym w zakresie:

1. Obsługi administracyjno-biurowej Kierownictwa Laboratorium Kryminalistycznego.
2. Prowadzenia ewidencji, rejestrów (obecności, urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, stempli i pieczęci służbowych).
3. Sporządzanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wykonywanymi ekspertyzami.
4. Sprawowanie kontroli nad stroną techniczną i estetyczną sporządzanych dokumentów.
5. Archiwizacja aktów prawnych dostępnych w Laboratorium oraz innych dokumentów.  które zostaną wskazane przez Kierownictwo Laboratorium.

Pkt. 15

Do zadań Kancelarii należy:

Prowadzenie i rejestracja wszelkich czynności w Laboratorium Kryminalistycznym w zakresie:

1. Obsługi administracyjno-biurowej i ekspedycyjnej dla całego Laboratorium w zakresie sporządzanych opinii oraz materiału badawczego.
2. Prowadzenie depozytów dowodów rzeczowych.
3. Sporządzanie dokumentacji kancelaryjno – biurowej.
4. Sprawowanie kontroli nad terminowością, stroną techniczną i estetyczną sporządzanej dokumentacji kancelaryjnej.
5. Archiwizowanie dokumentacji jawnej kancelarii.


Pkt. 16

Do zadań Zespołu Nadzoru (nad pracą techników kryminalistyki) należy:

1. Przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez komórki techniki kryminalistycznej KMP/KPP dotyczących nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki na obszarze województwa.
2. Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki, biegłymi LK KWP w Łodzi w obszarze opracowywania i wdrażania standardów wyposażenia komórek techniki kryminalistycznej.
3. Współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki w zakresie opracowywania planów i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki na obszarze województwa.
4. Analiza zestawień statystycznych, dotyczących działalności i wyników pracy komórek techniki kryminalistycznej.
5. Ocena jakości i prawidłowości wykonywania zadań techniczno-kryminalistycznych przez techników kryminalistyki.
6. Ocena predyspozycji kandydatów na techników kryminalistyki oraz współpraca z jednostkami przy kwalifikowaniu funkcjonariuszy do pełnienia służby w komórkach techniki kryminalistycznej.
7. Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie popularyzowania kryminalistyki.
8. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z różnych dziedzin kryminalistyki.
9. Nadzór nad wykorzystaniem stanowisk UZDS-1 użytkowanych w garnizonie łódzkim.

Pkt. 17

Do zadań Pełnomocnika Naczelnika ds. Zarządzania Jakością należy:

1. Nadzór nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania jakością (dystrybucja, postulowanie zmian w dokumentacji systemowej – Księdze Jakości i procedurach systemowych, sprawowanie  nadzoru nad opracowywaniem i wprowadzaniem zmian  w procedurach badawczych i instrukcjach).
2. Przekazywanie Kierownictwu Laboratorium wyników monitorowania procedur i realizacji usług badawczych, analiza zagrożeń i problemów jakościowych w Laboratorium.
3. Analizowanie wyników monitorowania procedur oraz proponowanie ulepszeń w systemie zarządzania jakością w Laboratorium.
4. Szkolenie personelu w zakresie rozwiązań systemowych.
5. Analiza potrzeb szkoleniowych oraz potrzeb związanych z prawidłową realizacją procedur badawczych i systemowych w Laboratorium.
6. Przygotowywanie materiałów na przegląd zarządzania.
7. Planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych.
8. Planowanie środków potrzebnych do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
9. Przedstawianie Kierownictwu Laboratorium problemów związanych z funkcjonowaniem Laboratorium w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością oraz jego potrzeb związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu.
10. Monitorowanie bieżącej realizacji celów zdefiniowanych w Polityce Jakości.
11. Kierowanie pracą Nieetatowego Zespołu ds. Zarządzania Jakością.
12. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami konsultacyjnymi w zakresie doskonalenia wdrożonego sytemu zarządzania jakością.

Pkt. 18

Do zadań Zespołu ds. Zarządzania Jakością należy:

1. Utrzymanie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi.
2. Przygotowywanie propozycji doskonalenia systemu zarządzania jakością w Laboratorium Kryminalistycznym KWP  w Łodzi.
3. Realizacja zadań zleconych przez Pełnomocnika Naczelnika ds. Zarządzania Jakością w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
4. Przygotowywanie projektów celów działania (krótko i długoterminowych)  w Laboratorium w zakresie doskonalenia systemu Zarządzania Jakością.
5. Doskonalenie Księgi Jakości oraz procedur systemowych.
6. Opracowywanie projektów nowych procedur systemowych, po uprzednim przeanalizowaniu efektywności ich działania.
7. Stanowienie zaplecza doradczego dla Kierownictwa Laboratorium oraz wykonawczego dla Pełnomocnika Naczelnika ds. Zarządzania Jakością w zakresie systemu zarządzania jakością w celu inspirowania działań doskonalących.

 

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

Laboratorium do znakowania spraw używa symbolu HL, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.
Traci moc Zakres Zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi
z dnia   05.05.2014 r.


Pkt.19

Zakres Zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.