Pracownia Badań Dokumentów - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Pracownia Badań Dokumentów

Zakres typowych czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych określa Decyzja nr 85 z dnia 21.04.2016 r.  Dyrektora CLKP.

Sekcja Badań Dokumentów uczestniczy w programach badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów przeprowadzane są w oparciu o naukowo uznaną metodę graficzno-porównawczą, która w sposób kompleksowy analizuje wszystkie właściwości pisma, ujęte w katalogu cech graficznych i treściowo-językowych.
Badaniom kryminalistycznym poddawane są zarówno w pełni naturalne, spontanicznie kreślone zapisy odręczne, jak i rękopisy w sposób świadomy i celowy maskowane przez wykonawców. Istotną grupę stanowią także badania patologicznego pisma ręcznego.
Badania pismoznawcze przeprowadzane są wyłącznie w oparciu o oryginały dokumentów. Pismo ręczne czy podpisy występujące w formie przetworzonej (np. kopii kserograficznej, wydruków itp.) nie przedstawiają przydatności identyfikacyjnej.

Klasyczne badania dokumentów.

 1. Analiza porównawcza rękopisów.
 2. Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów.
 3. Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu..

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań pisma ręcznego:

 • Czy zakwestionowany podpis /rękopis  przedstawia przydatność do badań identyfikacyjnych ?
 • Czy zakwestionowany podpis jest autentycznym podpisem osoby, której podpisy porównawcze przedstawiono do badań, czy też został podrobiony ?
 • Czy zakwestionowany podpis / rękopis sporządziła któraś z osób, których wzory podpisów i pisma ręcznego przedstawiono do badań w charakterze materiału porównawczego ?
 • Czy rękopisy dowodowe nakreśliła jedna osoba ?

 

 • Analiza komparatystyczna podpisu
  Analiza komparatystyczna podpisu
 • Analiza komparatystyczna rękopisu
  Analiza komparatystyczna rękopisu

 

Techniczne badania dokumentów.

Biegli ze specjalności techniczne badania dokumentów prowadzą badania pod kątem weryfikacji  autentyczności dokumentów, analizy form fałszerstwa dokumentów i technik ich wykonywania. Identyfikują techniki oraz materiały wykorzystane do sporządzenia dokumentów. Przeprowadzają identyfikacje grupowe i indywidualne urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych do wytwarzania dokumentów, tj. drukarek, kserokopiarek, maszyn do pisania, tuszów, tonerów i papierów, a także pieczęci, stempli, datowników, metkownic Wykonują również badania mające na celu ujawnienie i odczytanie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych, badania dokumentów uszkodzonych, wyblakłych, zamoczonych, spalonych w celu odtworzenia ich wyglądu i odczytania treści, a także badania krzyżujących się linii graficznych, czyli ustalanie kolejności nanoszenia na dokumenty zapisów, nadruków i innych linii graficznych.


Uwaga: Badania środków kryjących metodą chromatografii cienkowarstwowej mają charakter niszczący.


Uwaga: Badania krzyżujących się linii mogą mieć charakter niszczący.


Wszystkie powyżej wymienione badania wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w postaci mikroskopów stereoskopowych oraz wielofunkcyjnych urządzeń do optycznej analizy dokumentów sprzężonych z komputerami, jak VSC 400.

 

 • Dowód osobisty
  Dowód osobisty
 • Linie krzyżujące się
  Linie krzyżujące się
 • Urządzenie VSC
  Urządzenie VSC


 
Zakres typowych czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych określa Decyzja nr 16 z dnia 04.02.2014 r. Dyrektora CLKP.

 

 1. Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów.
 2. Analiza form fałszerstwa dokumentów.
 3. Identyfikacja materiałów wykorzystywanych do wytworzenia dokumentów.
 4. Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń.
 5. Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.
 6. Badania krzyżujących się linii graficznych.
 7. Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampli, faksymile oraz ich odcisków.
 8. Określanie autentyczności dokumentów.
 9. Badania dokumentów zniszczonych.

 

Wykaz procedur badawczych:

 • Procedura: "Badania rękopisów" nr Pb-11/12/Dok wydanie IV z dnia 12.11.2014 r.
 • Procedura: "Badania autentyczności dokumentów "nr Pb-12/12/Dok wydanie III z dnia 12.11.2014 r.