Terminy i Koszty Badań - Koszty Badań - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Koszty Badań

Pozostało znaków 500 Treść

Szczegółowa kalkulacja kosztów wykonania badań kryminalistycznych
w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi w 2017 roku
1. Wynagrodzenie biegłego/specjalisty Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wysokość kwoty azowe - 1789,42 zł
stawka podstawowa - 32,39 zł
stawka podwyższona o 50% - 48,58 zł
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okreslenia stawek
wynagrodzenia, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbednych dla wydania
opinii w postępowaniu karnym
Dz. U. z 2013 poz. 508,
obowiązuje od dnia 6.05.2013 r.
2. Koszty bezpośrednie (materiałowe)    
  Sekcja Biologii i Chemii    
Genetyka Sądowa   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną próbkę
Wykaz metod badawczych    
Ocena mikroskopowa (preparat)   0,50 zł
Ujawnianie krwi ludzkiej   7,00 zł
Ujawnianie nasienia ludzkiego.   33,00 zł
Ujawnianie sliny ludzkiej   49,00 zł
Izolacja DNA   43,00 zł
Oznaczanie ilościowe DNA metodą fluorometryczną   10,00 zł
Oznaczanie ilościowe DNA metoda Realy Time PCR   23,00 zł
Oznaczanie DNA w układach Y FILER/Y Filer Plus   102,00 zł
Oznaczanie DNA w układach Globalfile   96,00 zł
     
Zabezpieczanie krwi na karcie FTA   11,00 zł
Ujawnianie krwi ludzkiej z użyciem Bluestar Forensic   95,00 zł (na zlecenie)
     
  Chemia   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jednen obiekt
Wykaz metod badawczych    
Badania identyfikacyjne substancji   8,66 zł
Badania ilościowe substancji   25,97 zł
Badania identyfkacyjne substancji HPLC   18,86 zł
SPME   14,48 zł
FTIR   3,62 zł
Analiza jakościowa materiałów wybuchowch   6,74 zł
Badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu   14,04 zł
     
  Sekcja Daktyloskopii   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Daktyloskopia - identyfikacja   0,00 zł
Daktyloskopia - wizualizacja   126,97 zł
Traseologia   10,60 zł
  Sekcja Dokumentów   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Badań  Klasycznych Dokumentów   brak kosztów materiałowych
Badania Techniczne Dokumentów - określanie wieku dokumentów   1,52 zł/obieg
Badania Techniczne Dokumentów - badania środków kryjących metodą TLC   6,15 zł/obiekt
Zapisy wizualne   0,70 zł
Badań sprzętu informatycznego   brak kosztów materiałowych
Antroposkopia (Portret pamięciowy)   brak kosztów materiałowych
  Sekcja Mechanoskopii   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Badania mechanoskopijne (wstepne, grupowe, ident)   7,10 zł
Badania wypadków drogowych (analiza okolicznosci/przebiegu zdarzenia drogowego, badania elementów pojazdów)   2,25 zł
                Badania broni i balistyki (grupowe (mikroskopowe,                                     identyfikacyjne, pomiary, badanie strzelaniem,                                             eksperymenty z użyciem broni)                                                                                                                                                 9,50 zł
3. Koszty bezpośrednie - podróże służbowe   wg kosztów delegacji
4. Koszy bezpośrednie - przejazd samochodem służbowym   według stawek obowiązujących w danym sądzie
5. Koszty pośrednie wynikające z eksploatacji sprzętu badawczego (ryczałt)               Koszt pośrednie eksploatacji sprzętu liczone na jedną opinię /sprawozdanie
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi               113,58 zł
6. Koszty pośrednie ogólne - eksploatacyjne inne (ryczałt)     Koszty pośrednie inne liczone na jedną opinie /sprawozdanie
53,72 zł
Zestawienie kosztów utrzymania LK (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, sprzątanie, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, przeglady kominiarskie itp.)     41,58 zł
Koszty eksploatacji sprzętu transportowego     3,44 zł
Koszty materiałów kwaterunkowych i ppoż     4,01 zł
Utylizacja odpadów biologicznych i chemicznych     0,58 zł
Pozostałe usługi     1,47 zł
Koszty serwisu i napraw sprzętu badawczego     1,28 zł
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i pozostałe     0,00 zł
Koszty serwisu i napraw sprzętu informatycznego     1,36 zł
7. Koszty pośrednie - kancelaryjne (ryczałt)     Koszty pośrednie - kancelaryjne liczone na jedną opinię /sprawozdanie
18,07 zł
Materiały biurowe     3,78 zł
Koszty wysyłki listów i paczek     0,45 zł
Materiały informatyczne i łącznościowe (tonery itp.)     13,84 zł
  Ryczałt razem     185,37 zł