Terminy i Koszty Badań - Koszty Badań - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Koszty Badań

Pozostało znaków 500 Treść

Szczegółowa kalkulacja kosztów wykonania badań kryminalistycznych
w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi w 2018 roku
     
 

Zgodnie z Decyzją nr 10/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie kosztów za czynności wykonywane przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
na rzecz podmiotów, z którymi współpraca należy do ustawowych obowiązków Policji , z póżniejszymi zmianami (Decyzja 145/2018 KWP w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 r.).
Kierując się przepisami art.618f,618h,618i,618k ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania karnego ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1904), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1221 ze zm.)
oraz §2, §3 i §8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okreslenia stawek wynagrodzenia, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbednych dla wydania opinii
w postępowaniu karnym Dz. U. z 2013 poz. 508, obowiązuje od dnia 6.05.2013 r.

 
     
1. Wynagrodzenie biegłego/specjalisty wysokość kwoty bazowej - 1789,42 zł
stawka podstawowa - 32,39 zł
stawka podwyższona o 50% - 48,58 zł
   
2. Koszty bezpośrednie (materiałowe)  
     
  Sekcja Biologii i Chemii  
Genetyka Sądowa Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną próbkę
Wykaz metod badawczych  
Ocena mikroskopowa (preparat) 0,50 zł
Ujawnianie krwi ludzkiej 5,00 zł
Ujawnianie nasienia ludzkiego. 43,00 zł
Ujawnianie semenogeliny ludzkiej 51,00 zł
Ujawnianie sliny ludzkiej 35,00 zł
Ujawnianie moczu ludzkiego 102,00 zł
Izolacja DNA 46,00 zł
Oznaczanie ilościowe DNA metoda Realy Time PCR 11,00 zł
Oznaczanie DNA w układach Y FILER/Y Filer Plus 91,00 zł
Oznaczanie DNA w układach Globalfiler 43,00 zł
Zabezpieczanie krwi na karcie FTA 14,00 zł
   
  Chemia Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jednen obiekt
Wykaz metod badawczych  
Badania identyfikacyjne substancji 12,93 zł
Badania ilościowe substancji 21,42 zł
Badania identyfkacyjne substancji HPLC 10,69 zł
SPME 14,48 zł
FTIR 1,23 zł
Analiza jakościowa materiałów wybuchowch 18,72 zł
Badania mikrośladów 3,64 zł
Badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu 6,43 zł
   
Sekcja Daktyloskopii Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Daktyloskopia - identyfikacja 0,00 zł
Daktyloskopia - wizualizacja 52,71 zł
Traseologia 1,47 zł
Sekcja Dokumentów Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Badań  Klasycznych Dokumentów brak kosztów materiałowych
Badania Techniczne Dokumentów - określanie wieku dokumentów 1,52 zł/obieg
Badania Techniczne Dokumentów - badania środków kryjących metodą TLC 6,15 zł/obiekt
Zapisy wizualne 0,7 zł
Badań sprzętu informatycznego brak kosztów materiałowych
Antroposkopia (Portret pamięciowy) brak kosztów materiałowych
Sekcja Mechanoskopii Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię /sprawozdanie
Badania mechanoskopijne (wstepne, grupowe, identyfikacyjne) 5,40 zł
Badania wypadków drogowych (analiza okolicznosci/przebiegu zdarzenia drogowego, badania elementów pojazdów) 2,25 zł
     Badania broni i balistyki (grupowe mikroskopowe, identyfikacyjne, pomiary, badanie strzelaniem, eksperymenty z użyciem broni) 8,55 zł
3. Koszty bezpośrednie - podróże służbowe wg kosztów delegacji
4. Koszy bezpośrednie - przejazd samochodem służbowym zgodnie z przebiegiem km i stawką za km
5. Koszty pośrednie wynikające z eksploatacji sprzętu badawczego (ryczałt) Koszt pośrednie eksploatacji sprzętu liczone na jedną opinię /sprawozdanie
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi 126,22 zł
     
6. Koszty pośrednie ogólne - eksploatacyjne inne (ryczałt) Koszty pośrednie inne liczone na jedną opinie /sprawozdanie
59,39 zł
Zestawienie kosztów utrzymania LK (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, sprzątanie, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, przeglady kominiarskie itp.) 38,78 zł
Koszty eksploatacji sprzętu transportowego 5,10 zł
Koszty materiałów kwaterunkowych i ppoż 4,35 zł
Utylizacja odpadów biologicznych i chemicznych 0,67 zł
Pozostałe usługi 0,73 zł
Koszty serwisu i napraw sprzętu badawczego 7,58 zł
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i pozostałe 0,00 zł
Koszty serwisu i napraw sprzętu informatycznego 2,18 zł
     
7. Koszty pośrednie - kancelaryjne (ryczałt) Koszty pośrednie - kancelaryjne liczone na jedną opinię /sprawozdanie
12,80 zł
Materiały biurowe 2,74 zł
Koszty wysyłki listów i paczek 0,34 zł
Materiały informatyczne i łącznościowe (tonery itp.) 9,72 zł
  Ryczałt razem 198,41 zł