Terminy i Koszty Badań - Koszty Badań - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Koszty Badań

Szczegółowa kalkulacja kosztów wykonania badań kryminalistycznych
w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi w 2016 roku
1. Wynagrodzenie biegłego/specjalisty Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 31,97 zł
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okreslenia stawek
wynagrodzenia, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbednych dla wydania
opinii w postępowaniu karnym
Dz. U. z 2013 poz. 508,
obowiązuje od dnia 6.05.2013 r.
2. Koszty bezpośrednie (materiałowe)    
  Sekcja Biologii i Chemii    
Genetyka Sądowa   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną próbkę
Wykaz metod badawczych    
Ocena mikroskopowa (preparat)   0,50 zł
Ujawnianie krwi ludzkiej   9,00 zł
Ujawnianie nasienia ludzkiego.   38,00 zł
Ujawnianie sliny ludzkiej   53,00 zł
Izolacja DNA   51,00 zł
Oznaczanie ilościowe DNA metodą fluorometryczną   10,00 zł
Oznaczanie ilościowe DNA metoda Realy Time PCR   30,00 zł
Oznaczanie DNA w układach Y FILER/Y Filer Plus   159,00 zł
Oznaczanie DNA w układach NGM/Identyfiler plus   130,00 zł
Globalfiler   113,00 zł
Zabezpieczanie krwi na karcie FTA   12,00 zł
Ujawnianie krwi ludzkiej z użyciem Bluestar Forensic   95,00 zł (na zlecienie)
     
  Chemia   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jednen obiekt
Wykaz metod badawczych    
Badania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów    
Analiza jakościowa   0,46 zł
GC/MS (narkotyki)   35,49 zł
TLC   5,47 zł
FTIR   3,78 zł
HPLC   30,66 zł
SPME   16,09 zł
Analiza ilosciowa amfetaminy   46,31 zł
Analiza ilościowa konopi   47,69 zł
Badania alkoholi    
GC/MS (alkohole)   42,93 zł
GC-17 (alkohole)   46,31 zł
GC Perkin Elmer   44,46 zł
GC Perkin Elmer headspace   47,19 zł
HPLC   37,80 zł
FTIR   3,78 zł
SPME   16,09 zł
Badania substancji łatwopalnych, drazniących    
Eter diatylowy do ekstracji   21,88 zł
Aaceton do ekstrakcji   16,95 zł
GC/MS (substancje palne)   35,85 zł
GC-17 (substancje palne)   46,31 zł
SPME   16,09 zł
Badania materiałów i urzadzeń wybuchowych    
Analiza jakościowa   11,53 zł
TLC   5,42 zł
GC/MS (wybuchy)   43,20 zł
HPLC   37,80 zł
FTIR   3,78 zł
SPME   16,09 zł
Badania mikrośladów   20,49 zł
Badanie płynów ustrojowych na zawartość alkoholu   12,65 zł
  Sekcja Daktyloskopii   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię/sprawozdanie
Daktyloskopia - identyfikacja   0,00 zł
Daktyloskopia - wizualizacja   135,60 zł
Traseologia   8,23 zł
  Sekcja Dokumentów   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię/sprawozdanie
Badań Dokumentów   brak kosztów materiałowych
Fotografia   0,7 zł za odbitkę
Wariografia   brak kosztów materiałowych
Badań sprzętu komputerowego   brak kosztów materiałowych
Portret pamięciowy   brak kosztów materiałowych
  Sekcja Mechanoskopii   Koszty bezpośrednie - materiałowe przeliczone na jedną opinię/sprawozdanie
Badania mechanoskopijne (wstepne, grupowe, ident)   7,10 zł
Badania wypadków drogowych (analiza okolicznosci/przebiegu zdarzenia drogowego, badania elementów pojazdów)   2,25 zł
Badania broni i balistyki (grupowe (mikroskopowe, identyfikacyjne, pomiary, badanie strzelaniem, eksperymenty z użyciem broni)   9,50 zł
3. Koszty bezpośrednie - podróże służbowe   wg kosztów delegacji
4. Koszy bezpośrednie - przejazd samochodem służbowym   według stawek obowiązujących w danym sądzie
5. Koszty pośrednie wynikające z eksploatacji sprzętu badawczego (ryczałt)               Koszt pośrednie eksploatacji sprzętu liczone na jedną opinię/sprawozdanie
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi               88,59
6. Koszty pośrednie ogólne - eksploatacyjne inne (ryczałt)     Koszty pośrednie inne liczone na jedną opinie/sprawozdanie
37,82
Zestawienie kosztów utrzymania LK (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja, sprzątanie, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, przeglady kominiarskie itp.)     25,55
Koszty eksploatacji sprzętu transportowego     3,15
Utylizacja odpadów biologicznych i chemicznych     0,25
Pozostałe usługi     1,10
Koszty serwisu i napraw sprzętu badawczego     7,32
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i pozostałe     0,41
Koszty serwisu i napraw sprzętu informatycznego     0,04
7. Koszty pośrednie - kancelaryjne (ryczałt)     Koszty pośrednie - kancelaryjne liczone na jedną opinię/sprawozdanie
10,17
Materiały biurowe     2,64
Koszty wysyłki listów i paczek     0,71
Materiały informatyczne i łącznościowe (tonery itp.)     6,82