Historia Laboratorium - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

Historia Laboratorium

Rozkaz utworzenia LK w Łodzi    1957 rok.

       Laboratorium zostało powołane do życia Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej nr 044/57 z dnia 10.10.1957 roku jako Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne o profilu działalności, nastawionym na wykonywanie ekspertyz, przede wszystkim dla resortu spraw wewnętrznych. Pomimo nielicznej kadry ekspertów i skromnego wyposażenia technicznego, zakres działalności Laboratorium obejmował wykonywanie ekspertyz daktyloskopijnych, dokumentów, odczytywania spiłowanych numerów, identyfikacji stóp i pojazdów oraz badania rzeczy porwanych, złamanych. Zebrane doświadczenia w pracy badawczej Laboratorium pozwoliły na szybkie publikacje na łamach „Problemów Kryminalistyki”. Pierwsze dwa artykuły ukazały się już w 1958 roku, a w kolejnych latach pojawiły się także wnioski racjonalizatorskie, opracowane i wdrożone do użytku przez naszych ekspertów. Rozwój przestępczości spowodował, że w grudniu 1958 roku do Laboratorium Kryminalistycznego przyłączono grupę przewodników psów tropiących oraz doposażono placówkę w ambulans śledczy. Od roku 1960 nastąpił dynamiczny rozwój Laboratorium, czego przykładem może być m.in. wprowadzenie do badań i stosowania fotografii barwnej.

       W roku 1963 zakres działalności badawczej Laboratorium rozszerzono o kolejne dwie pracownie: chemiczną i mechanoskopijną; w 1968 roku powstała pracownia biologiczna, natomiast rok później pracownia wypadków drogowych i fotogrametrii. We wrześniu 1970 roku Zarządzeniem Organizacyjnym nr 075/Org. Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej, Laboratorium Kryminalistyczne przemianowano na Wydział Kryminalistyki.

Walizka śladcza MODEL-58.

Ambulans kryminalistyczny z 1972 r.

       W roku 1995 w Laboratorium powstała pracownia badań broni i balistyki, a w 1996 roku pracownia fonoskopii. W 1998 roku wdrożono do praktyki badawczej metody, pozwalające identyfikować ślady biologiczne pochodzenia ludzkiego, w oparciu o techniki badań DNA. Rozwój technik informatycznych pozwolił skomputeryzować niektóre metody badawcze w czynnościach daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, broni palnej, fizykochemicznych i innych.

       W chwili obecnej Laboratorium Kryminalistyczne funkcjonuje jako Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w skład którego wchodzą cztery Sekcje, w obrębie których wydzielono dwanaście pracowni specjalistycznych oraz Zespół Nadzoru nad technikami kryminalistyki. Siedziba Laboratorium znajduje się w budynku KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112. Zlikwidowane zostały trzy Zespoły Zamiejscowe z siedzibą: w Sieradzu (w 2009r.), w Skierniewicach (w 2010r.) oraz w Piotrkowie Trybunalskim (w 2012r.), włączone w strukturę organizacyjną Laboratorium, po zmianach administracyjnych kraju. Zespoły Zamiejscowe utworzone były z jednostek badawczo-kryminalistycznych rozwiązanych Komend Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.

      Obecnie Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi mieści się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji, przy ul. Lutomierskiej 108/112 

Nowa siedziba LK KWP w Łodzi